Ženský autentický leadership

4 modulový program (8dnů)

Určeno všem ženám manažerkám, podnikatelkám, ženám s profesí s vysokou zodpovědností a ostatně všem ženám, které cítí psychický tlak a stres ve spojení s pracovním nasazením, chtějí se posunout dále a zhodnotit tak své know-how v pracovním uplatnění či podnikání, uvažují o nové pracovní etapě či změně profese, touží najít ten "svůj" správný směr nebo si jednoduše chtějí rozšířit obzory.

V hledáčku pozornosti budou nejen motivy utvářející osobní vizi, ale i rozbor a pojmenování si nejvyšších hodnot, které staví základní kameny úspěšné strategie. Co to je, jak toho dosáhnout a co pro to udělat? To jsou základní otázky, které směřují k úspěšnému plánování s dlouhodobou perspektivou. V praxi se skvěle osvědčuje jako flexibilní přístup, nadhled a vědomí správného rozhodnutí.

Psychologie jednotlivých kroků a ukotvení smysluplnosti a přínosu je pevným výchozím bodem, jak zacílit a následně uvolnit vnitřní potenciál k realizaci a postupné udržitelnosti osobní vize. V průběhu programu se zaměříme na hlubší poznání osobních emočně-sociálních vzorců, které ovlivňují pracovní ambice, výkon a úspěch.

Přínos programu:

Vize tohoto programu je zaměřena se na hlubší smysl leadershipu.

Leadership je jedním z nekonečné řady termínů, který se objevuje v souvislosti s obchodním prostředím, vedením lidí, firemní kulturou, manažerskými schopnostmi či strategií úspěchu atd. Přesná definice by byla pravděpodobně odlišná od jednotlivce. LEADER je pojem, který už sám o sobě má zvučný podtón.

Postupem času se situace vyvinula tak, že i v oborech, kde dříve vedení drželi pevně ve svých rukách muži, září ženy a samozřejmě naopak. Co se nezměnilo a zůstává zapsané v rozsahu pozornosti, je soukromý život, rodinný život, fyzická a psychická kondice jako hodnoty mimo pracovní rámec. Skloubit pracovní ambice se spokojeným soukromým životem je umění, které přináší smysluplné naplnění. A o to právě jde v tomto programu.

Zodpovědnost ve vedoucích pozicích je vystavena psychické zátěži, kterou jsou muži v nevyvážené formě v dlouhodobém měřítku nastaveni zvládat lépe. Naproti tomu leader se vyznačuje vyšším nasazením a tahem na branku v dlouhodobém horizontu ve vyvážené formě, a to bez ohledu na gender.

Čím je pracovní tempo a náplň složitější, vyžadující vyšší nároky, tím se zvýrazňuje individuální úroveň předpokladů leadera.

Tzv. se odkrývá charakter leadera, a tudíž následně i úspěšnost v praxi. Žena se s takovými nároky vyrovnává jinak než muž a rovněž i "intuitivně" reaguje jinak, pokud je tlak vyvíjen dlouhodobě. Nedochází-li k adekvátní kompenzaci a čerpání zdrojů k uvolnění napětí, dochází ke ztrátě kreativity a začínají převyšovat negativní stránky přetížení jako únava, demotivace, stres, strach a další. Není třeba zabíhat do detailů, každý z nás může predikovat, k čemu může dojít.

Co dělá ženský leadership výjimečným a jak té výjimečnosti dosáhnout v praxi? Ženy pracující v prostředí s převažující mužskou složkou mají tendenci vyrovnávat mnohdy silně "konkurenční" (čistě mužská energie) prostředí vysokým nasazením, které je, bohužel, v konfliktu s přirozenou ženskou složkou "sdílení".

Neuvěřitelnou výhodou ženy je její tvořivost, pokud je vědomě použita k nastolení rovnováhy mezi pracující a soukromou složkou, dochází k propojení její magnetické a dynamické stránky ve všech podobách "JÁ". Spojením se s vlastním zdrojem isnpirace, s autenticitou vnitřního leadera, nalézáme dar tvořit, motivovat a inspirovat, a to nejen v profesionálním životě, ale i osobním. S lehkostí a radostí si užívat svého poslání a být šťastná nejen pro sebe sama, ale i pro své okolí. To je přínos, který je neocenitelný.

Účastí získáte objektivní pohled na leadership a doporučení, jak si nastavit osobní vizi tak, abyste se potkávaly s každodenním úspěchem a sebevědomou spokojeností. Pokud v hloubi duše toužíte dosáhnout tohoto stavu bytí, neváhejte se se mnou společně zapojit do tohoto programu.


Místo konání: Hotel SEN, Senohraby (D1 směr Brno, odbočka Benešov - cca 20 minut od Prahy)

Plán: 4 setkání (so, ne) 1x v měsíci od ledna 2023

Termíny: 28. - 29. ledna, 25. - 26. února, 25. - 26. března, 22. - 23. dubna 2023

Čas: sobota 10,00 - 17,00 hodin, neděle 10,00 - 15,00 hodin 

Cena: 28 000 Kč + DPH 21% (33 880 Kč)


Při úhradě programu do 31. října 2022 získáváte jako dárek 60 minutovou konzultaci v hodnotě 2 500 Kč jako dárek. Konzultaci lze realizovat po dohodě kdykoli před i v průběhu konání programu. 


Program: 

1. MODUL

 • Psychodymanika leadershipu
 • Autentický  leadership
 • Osobní vize leadershipu
 • Vývoj strategie

Modul je věnovaný dynamice, stylu vedení, definici osobní vize, rozklíčování talentů a předpokladů vedoucích k plánování a implementaci zvolené leadership autentické strategie, která povede nejen k rozvíjení Vás samotných, ale i týmu, organizace, což se projeví velmi pozitivně na zvýšení obratů. 

2. MODUL

 • Vývoj vize ve smyslu A/A
 • Role & talenty lídra
 • Autentický styl vedení 
 • Týmový duch

V tomto modulu půjdeme do hloubky skrytých pastí osobní vize, která je mnohdy ovlivňována faktory, které si ani nemusíte uvědomovat. Poznáte, jaké principy jsou v souladu s posláním lídra v rámci týmu, ale i samostatného podnikání. Díky rozpoznání svých talentů dokáže lépe definovat Váš autentický směr vedení, a tím se plně adaptovat ve schopnosti, jak stmelovat a podporovat Váš tým. 

3. MODUL

 • Vědomá a nevědomá komunikace
 • Kreativita a motivace lídra
 • Transformace stresu a udržení si dlouhodobé motivace
 • Krizové momenty lídra

Tento modul bude velmi motivující s cílem podpory v krizových momentech nejen pracovního, ale i osobního nastavení. Přínos aktivizuje vnitřní zdroje stěžejní pro období sebereflexe. Pozornost bude věnována konfliktním sugescím, které brání plynulé seberealizaci a dosažení osobních i pracovních cílů. 

4. MODUL

 • Proces určování interních a externích hranic
 • Přepis limitujících přesvědčení
 • Autoregulace myšlení
 • Work-life balance a psychohygiena

Závěrečný modul pevně ukotví autentické sebepojetí v roli lídra. Poskytne Vám uvědomění si talentů, zužitkování osobních zkušeností ve prospěch procítění stability v přítomnosti i v rámci budoucího rozvoje podnikání či participace na rozvoji organizace, pro kterou pracujete. 


Budu se s Vámi těšit na setkání.

Veronika